آرام رضا صادقی بنیس

درباره من

دکتر آرام رضا صادقی بنیس
image

دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دکتر آرام رضا صادقی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در حوزه زبانشناسی کاربردی شاخه آموزش زبان انگلیسی می باشد. وی علاوه بر سال ها تدریس، عناوین مختلفی همانند مدیر امور فرهنگی، مدیر روابط بین الملل و مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی را عهده دار بوده است. از علایق پژوهشی ایشان می توان به آزمون های حرفه ای زبان ( IELTS & TOEFL)، روش های پویای یادگیری زبان انگلیسی، فرهنگ در آموزش و انگلیسی به عنوان زبان بین المللی نام برد....

محقق گوگل

(1403/4/27)

استنادات

360

h-index

10

i10-index

11

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/4/28)

استنادات

10

مقالات

3

h-index

2

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1380-1384

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

1380-1384

دکتری

دانشگاه اصفهان

1366-1370

کارشناسی

آزاد اسلامی تهران مرکز

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25
تحلیل تطبیقی کتاب درس زبان انگلیسی پایة دهم ایران و آلمان
مطالعات زبانی بلاغی(2020)
^آرام رضا صادقی بنیس*
Thin-slice Judgments of English Language Teacher Success in Instruction: The Effects of Learners' Gender, Age, and Language Proficiency
MEXTESOL Journal (2021)
ناهید سلطانیان*, ^آرام رضا صادقی بنیس
The Impact of Collaborative Testing On Iranian EFL Learners’ Course Achievement
INTERNATIONAL JOURNAL OF LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES(2022)
^آرام رضا صادقی بنیس*, فاطمه تجلی
The Effect of T-Coding (a New Version of Mnemonics) on Iranian EFL Learners' Vocabulary Retention
1st national English Conference(2016-05-11)
^آرام رضا صادقی بنیس*, 9211259001
The Effect of Mind-based Instruction on Spoken Skills and Vocabulary Retention of Iranian EFL Learners
1st National Conference on Applied Linguistics and Materials Development(2018-05-09)
^آرام رضا صادقی بنیس, 9511259008*
A Study into the Perceptions and Comparison of Foreign Language Teaching Anxiety among Novice and Experienced Iranian High School Teachers
هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان/7th National Congress on Applied Research in Language Studies(2019-12-12)
مینا ملک, ^آرام رضا صادقی بنیس*
An investigation on Thematic Progression in Academic Writing of Iranian Civil Engineering Scholars
سومین همایش ملی دانشِ آموزشِ محتوا در آموزش زبان انگلیسی(2020-09-30)
9518039001*, ^آرام رضا صادقی بنیس
Iranian EFL Teachers’ Job Satisfaction in Private Language Institutes based on Test of Maslow’s Hierarchy of Needs Theory
سومین همایش ملی دانشِ آموزشِ محتوا در آموزش زبان انگلیسی(2020-09-30)
سپیده قلی پور*, ^آرام رضا صادقی بنیس
The Effect of Self-Assessment and Peer Assessment on Iranian Adult EFL Learners’ Self-Efficacy
نوزدهمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی 19)(2022-11-09)
9911259007*, ^آرام رضا صادقی بنیس
The Effect of Using Digital Storytelling (DST) on Intermediate EFL Learners' Reading Comprehension in English and Their Motivation
پنجمین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان انگلیسی(2024-02-19)
^آرام رضا صادقی بنیس, 40011259006
تأثير روش ICPT (تمرين مبتكرانه تلفظ) بر دقت تلفظ و لهجه مناسب دانش آموزان ايراني سطح مبتدي
محمدزاده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1402/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي كاربرد مشاركت (مشغوليت) در بخش بحث مقالات دانشگاهي توسط محققان ايراني و بومي انگليسي
اميري ليلا(تاریخ دفاع: 1402/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي تاثير نگارش فرايند محور و ديكتوگالس (بازسازي متون) بر مهارت هاي نوشتاري و اضطراب زبان آموزان جوان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان بيگانه
محمودي يكتا فرزاد(تاریخ دفاع: 1401/10/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خودارزيابي و همتا ارزيابي بر خودكارآمدي و پويايي فراگيران زبان انگليسي بزرگسال ايراني
مهرابي مريم(تاریخ دفاع: 1401/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آگاهي معلمان ايراني زبان انگليسي از راهبردهاي تنظيم هيجان فراگيران و تأثير افزايش آگاهي و موفقيت آنها در به كارگيري آنها
ابوالفتح محمد(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه هاي بين خودِآرماني و خودِ بايست زبان دوم با لذت كلاسي و انگيزه در يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان بيگانه براي زبان آموزان نوجوان ايراني
ميرسيد سيده سپيده(تاریخ دفاع: 1401/10/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز تراكم و تنوع واژگاني و خوانايي مقالات پژوهشي اساتيد ايراني و بومي انگليسي در رشته شيمي
طاهري فاطمه السادات(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از داستان سرايي ديجيتال بر روي انگيزش و درك مطلب خواندن زبان انگليسي يادگيرنده گان ايراني
غلامي چوكلائي معصومه(تاریخ دفاع: 1402/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش التقاطي بر مهارت گفتاري زبان آموزان برونگرا و درونگراي ايراني
عزيزنژاد محبوبه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ي مقايسه ا ي بر روي شاخص هاي فرامتني تعامل ي مقالات اكادميك نو شته شده توسط محققان اكادميك ايراني و بومي انگليسي در كشاورزي .
رستمي اروشكي طلعت(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بيان كتبي همزمان و غير همزمان بر دقت و صحت گرامري نوشتار فراگيران زبان انگليسي.
يحيائي علي(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين ميزان پاسخگو بودن معلمان زبان انگليسي ايراني با رضايت و فرسودگي شغليشان .
تقي زاده علي(تاریخ دفاع: 1400/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه ميان وضعيت اجتماعي اقتصادي والدين و يادگيري زبان انگليسي دانش اموزان در كلاس هاي مجازي .
نيكدل فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي بين هوش منطقي - رياضي فراگيران ايراني زبان انگليسي و استفاده آنها از استدلال هاي نادرست منطقي دربحث هاي شفاهي در كلاس .
محمدعلي گل پريا(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگرش معلمان و زبان آموزان (استنباط) به فعاليت هاي توليدي و انفعالي در كلاس زبان انگليسي .
محمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فعاليت هاي ) task ( برنامه ريزي شده ويديويي بر دقت و رواني مهارت گفتارزبان آموزان ايراني در كلاس هاي مجازي .
كاوياني قدسيه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحقيق مقايسه اي بر ساختار بلاغي مقالات نوشته شده توسط محققان بومي ايراني و انگليسي در مديريت بازرگاني .
قنبري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير حدس عبارت فيلم هاي انگليسي توسط فراگيران ايراني زبان انگليسي بر روي يادگيري همايندها توسط آنها .
عرب اسماعيلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحقيقي درباره ارزيابي كلاسهاي مجازي آموزش انگليسي در دبيرستانهاي متوسطه اول ايران .
عامري علي اصغر(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تدريس نمايشي بر مهارت هاي گفتاري و تمايل به برقراري ارتباط فراگيران ايراني در حوزه زبان خارجي انگليسي
رياحي فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از دو سبك آموزش زبان بر روي احساس استقلال زبان آموز
منتظري پرچي كلائي محمد(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پيشرفت بنمايهاي درنگارش آكادمي كم تخصصي نايرانيدررشته عمران
محمودي مرجان(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيسطحرضايتشغليمعلمانايرانيزبانانگليسيكودكوبزرگسال
قلي پور سپيده(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازيبر رويتوليد(گفتاري)زبانآموزانايرانيو تمايلآنها بهيادگيريزبانانگليسي
قادري بهناز(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك معلمين وسرپرستان آموزشي ازاجزاي تدريس تفكري .
سياه منصوري ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اي برادراك زبان آموزان ايراني مقطع دبيرستان درمورد تدريس كارآمد
باقري قاديكلائي رضا(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيراستفاده ازبرنامه ي ممرايزبرياداوري لغات انگليسي وافزايش استقلال فردي
اكبري قاجاري معصومه(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفادهازتحليلويدئوبهعنوانوسيلهيتاملدرگروههمگنانبرايپيشرفتآموزشي : تجربهايداخليكآموزشگاه .
خديوحقگو اذر(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيريادگيريكاوشمحوربرتواناييصحبتكردنواضطرابزبانآموزاندرمدارس
اصغري ندا(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعهايدرمورددركومقايسهاضطرابFLTدرميانمعلماندبيرستانيتازهكاروباتجربهايراني
ملك مينا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مقايسه اي استاندارد سازي وبسايتهاي بومي و ايراني آموزش زبان انگليسي
موسوي زمزم(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اي بر آگاهي و بكار گيري مهارت هاي خواندن در آموزشگاههاي زبان در ايران .
جيراني مهسا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش ذهني بر مهارت هاي گفتاري و بازيابي واژگان فراگيران ايراني زبان خارجي
حسني محدثه(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اي بر استقلال يادگيري زبان آموزان انگليسي و تكنيك هاي به كار رفته توسط معلمين زبان انگليسي در ايران
مهبودي لادن(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كمي دو كتاب مدرسه اي زبان انگليسي ايراني ( كتاب سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي ) و دو كتاب بين المللي مورد استفاده در موسسات آموزش زبان انگيسي .
محمودي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ضبط كردن درس و نوشتن يادداشت توسط دانش آموزان بعد از هر كلاس به عنوان روشهايي براي تدريس بازنگرانه معلم ، روي انگيزه دانش آموزان براي صحبت كردن به زبان انگليسي .
طالبي كولائي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تصحيح املا همكلاسي ها بر پيشرفت در املا در مقطع ابتدايي دانش آموزان زبان انگليسي و واكنش آنها نسبت به تصحيح املا توسط همكلاسي ها .
بريماني ورندي صديقه(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
باور معلمان و دانش آموزان در مورد تاثير انگيزشي استفاده از زبان اول آنها در يادگيري زبان دوم.
اسماعيلي اشكهراني زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ابزار چند رسانه اي بر روي خودگرداني و درك مطلب در مقطع ابتدايي دانش آموزان زبان انگليسي .
عقددادي كبريا(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مشخصات دوره هاي انگليسي براي اهداف ويژه و نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به دوره هاي انگليسي براي اهداف ويژه در گروه هاي آموزشي مهندسي .
محمدي كيا اكرم(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه حركت سوم تعاملات كلاسي در كلاسهاي آموزش زبان انگليسي .
پلنگ اسفندياري آرش(تاریخ دفاع: 1396/10/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين استفاده زبان آموزان ايراني از استراتژي هاي يادگيري لغت و سطح تاب آوري آنها .
زمانيان سحر(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و بررسي كتب آموزشي زبان فارسي در روسيه و مقايسه اي آنها با كتب موجود در ايران
عباسي مهسا(تاریخ دفاع: 1397/03/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سنجش يادگيرنده محور مبتني بر فعاليت بر روي مهارت درك مطلب زبان آموزان ايراني ، نياز به يك ديدگاه جديد در روند فعلي ارزيابي .
كريمي اسرمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ما بين مهارت هاي هوش هيجاني و اضطراب ناشي از يادگيري زبان خارجي در زبان آموزان ايراني .
فضلي بشلي دنا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل منابع و علل رايج ترين اشتباهات دستوري در مقالات دانشگاهي انگليسي نوشته شده توسط محققان ايراني .
تاج الدين رضا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفاوت بين عملكرد زبان اموزان كمالگرا سازگار و ناسازگار از نظر مقدار شركت آن ها در بحث هاي كلاسي و همچنين از نظر صحت گرامر و لغات در مكالمه .
مهيمني مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كاهش انگيزه زبان آموزان در سطوح مختلف تحصيلي .
داورزني سپيده(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش تدريس بازگرداني لغات (SVP)بر بهبود يادآوري لغات در زبان آموزان ايراني.
اسدي هانيه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آموزش رويكردي عاطفي در آموزش زبان انگليسي بعنوان زبان دوم در ايران و ارتباط آن با نوع شخصيتي تفكر گرا - احساس گرا .
شهسواري نسيم(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط و دريافت معلمان زبان انگليسي در ايران حول محور تدريس متفكرانه .
رحمتي يان راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يادگيري مشاركتي بر زبان آموزان ايراني در سطح متوسط براي مهارت گفتاري .
عليجاني اميد(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير متفاوت حفظ ابهام موجود در فعاليت هاي خواندن و درك مطلب بر روي عملكرد خواندن دانش آموزان با ميزان تحمل ابهام بالا و پايين .
شيرزادي گلناز(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اجراي نمايش بر روي گفتار انگليسي دانش آموزان راهنمايي .
گليني راضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارائه هاي كنفرانس تد روي تسلط كلام آكادميك زبان آموزان ايراني .
قرباني سهيلا(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين تمايل به ارتباط و سبك هاي پردازش هويت در ميان يادگيرندگان زبان خارجي در ايران .
اكبرزاده حسام الدين(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزايش آگاهي ميان فرهنگي فراگيران زبان انگليسي از طريق پوشه فرهنگي ، بر روي مهارت هاي تفكر نقادانه .
خزاعي نژاد مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تعامل هاي دو نفره و سه نفره بروي توانايي تكلم زبان انگليسي زبان آموزان ايراني .
احمديان نيره(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارزيابي كارمحور بر مهارت شفاهي ( صحبت كردن ) و رفتار تعاملي فراگيران زبان انگليسي ايراني .
نصيري فايزه(تاریخ دفاع: 1395/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه گسترده از طريق كتاب هاي الكترونيك و اثرات آن بر روي درك مطلب ، غناي واژگاني و انگيزه خواندن دانشجويان ايراني .
كاكوئي فهيمه(تاریخ دفاع: 1394/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ادراك فراگيران زبان انگليسي از تاثير يادگيري زبان بر خودپنداره و كيفيت زندگي .
فرهنگي مهماندوست عليا افسانه(تاریخ دفاع: 1394/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير گفتگوي كتبي همزمان با واسطه كامپيوتر و گفتگوي كلامي رو در رو بر دانش گرامري زبان آموزان زبان انگليسي .
سرخئي مهرزاد(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-تاثيرات حفظ كردن متن تطبيق داده شده با زندگي شخصي بر روي سلاست و درستي مهارت گفتاري انگليسي دانش آموزان ايراني به عنوان زبان خارجي و نگرش آنها .
حسيني رويا سادات(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش حدس عبارت فيلم بر مهارت شنيداري زبان آموزان ايراني .
حسيني يكتا سيده سميرا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اي بر رابطه بين خودسنجي و استفاده ي زبان آموزان ايراني از استراتژي هاي شناختي و فرا شناختي يادگيري لغت .
جعفريان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت معلمان زن و مرد در استفاده از انواع بازخورد ريكست و نگرش دانش آموزان نسبت به آن .
مدني بي بي سميه(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از اشكال گرافيكي بر درك مطلب شنيداري و اضطراب يادگيرندگان زبان انگليسي .
اميري حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون هاي دو نفره و تاثير آن بر يادگيري زبان انگليسي توسط زبان آموزان ايراني .
الهي پناه پريسا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه استراتژي خوانداري استفاده شده توسط دانشجويان رشته هاي مهندسي جهت درك مطلب متون تفسيري فني در محيط كامپيوتر و متون چاپ شده .
كهساري مصطفي(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش ت - كد گذاري ( نسخه جديدي از ياديارها ) بر يادآوري لغت در زبان آموزان ايراني .
احساني مقدم تارا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نمودارهاي ذهني برحافظه دراز مدت و كوتاه مدت زبان آموزان انگليسي ايراني در موسسات زبان انگليسي
رستم زاده شراره(تاریخ دفاع: 1394/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرگوش دادن به آوازهاي موزيكال بر تلفظ دانش آموزان ايراني
دادخواه فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرات خواندن متون طنزآميز در بهبود توانايي صحبت كردن فراگيرنده هاي زبان انگليسي
كللري سعيد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نگرش دانش آموزان از فعاليت هاي كلاسي آموزش زبان انگليسي در ايران
وفائي الهه(تاریخ دفاع: 1394/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استفاده از روش Mnemonics در يادگيري و به ياد آوران لغات در بين فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران
جوان فر فرح(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات جانبي ارزيابي تمرين محور بر روي گسترش دايره لغات زبان آموزان ايراني
ملاكاظمي فريبا(تاریخ دفاع: 1394/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير درونداد غني شده از طريق مهارتهاي شنيداري و خواندن بر روي صحيح نويسي ساختاري مهارت نگارش در زبان آموزان سطح متوسط ايراني .
آقاجاني ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغييرات زباني روي درك مطلب زبان آموزان ايراني .
پيشگاه هاديان سميرا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ميزان هماهنگي و اشتراك سيلابس كلاس با اهداف سيلاب اجباري و حاكم .
معتكفي سميه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يادگيري ادغامي با بكارگيري وب كوئست بر روي نوشتار توصيفي يادگيرندگان ايراني زبان انگليسي .
مهرعلي تبار بهمن(تاریخ دفاع: 1393/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آموزش زبان تكليف محور و تخته هاي هوشمند بر نگارش داستان و نامه دانش آموزان سطح متوسط ايراني .
اميري رقيه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين آزادي معلم و احساس كارآمدي در خودش .
كاظمي احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پوراسداله احمدي روجا(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The correspondence between
رودي رشت آبادي سحرناز(تاریخ دفاع: 1393/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Self-identity family education
اماميان مژگان(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The effect of transcribing on Iranian
افشار راد محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The impact of pushed out put
عدالتي بزاز وحيد(تاریخ دفاع: 1392/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The effect of TBLT
اكبري شهربندي آفاق(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The relationship between perfectionism and Iranian Foreign language learners | willingness to communicate inside the classroom
ريحاني شرق سميرا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The Effect of Reading Strategy Instruction
سليماني زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استفاده از نقل قولهاي الهامي بر بهبود به ياد آوردن لغات انتزاعي
مختارزاده مهري(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ميان سه بعد كمال گرايي....
رحماني سيمين دخت(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرصت تمهيد در گفتار زبان آموزان .....
كشاورزيان علي(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پوشه كار و جلسات مشاوره بر مهارت نوشتاري زبان آموزان ايراني
هدايتي سيده نسيبه(تاریخ دفاع: 1391/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ... وظيفه محور بر مهارت خواندن و درك مفاهيم زبان آموزان
ميري آشتياني فرناز(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ... روش آموزش تفكر انتقادي در تقويت مهارت ......
مزينانيان مريم(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير متقابل بازخورد اعضاي گروه بر مهارت نوشتاري دانشجويان گروه زبان خارجي دانشگاه سمنان
قاسمي زينب(تاریخ دفاع: 1391/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازي هاي كامپيوتري بر روي يادگيري و پيشرفت دانش لغوي زبان آموزان سطح متوسط
حقيقت پسند محسن(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه قياسي كاربرد راهكارهاي ارتباطي توسط يادگيرنده هايدر كلاس خودگردان و غير خودگردان
جعفري منير(تاریخ دفاع: 1391/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كتب آموزش زبان از لحاظ تعصبي بودن نسبت به يك جنسيت خاص
پوردلان رويا(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه قياسي بين ارزشيابي عيني و ذهني مهارت نگارش زبان آموزان سطح متوسط
اركاني هدي(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ه دف محوري زبان آموزان ايراني با خود تنظيمي در يادگيري و سود جستم آنان از استراتژي هاي يادگيري در زبان دوم
منصوري آزاده(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نرم افزار بر يادگيري و انگيزه دانشجويان
رشيدي مارال(تاریخ دفاع: 1389/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ابزار تحليل كلام بر پيشرفت توانايي هاي صحبت كردن فراگيران پيشرفته انگليسي
اسدي علي(تاریخ دفاع: 1390/03/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
English for the students of fabrics and Garments designing
English for the students of fabrics and Garments designing
Improve Your Speaking: A Lecture based Instruction
Improve Your Speaking: A Lecture based Instruction
General Engish for Iranians
General Engish for Iranians
English for Students of Religion and Mysticism
English for Students of Religion and Mysticism

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تهیه و تدوین مطالب درسی   (523 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان انگلیسی
اصول روش تدریس زبان های خارجی   (555 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات انگلیسی
سمینار   (952 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان انگلیسی
درک مفاهیم 3   (774 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات انگلیسی
گفت و شنود 2   (469 بار دانلود)
رشته : ادبیات انگلیسی , گرایش : زبان انگلیسی
انگلیسی با اهداف ویژه   (670 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان انگلیسی
روش تدریس مهات ها   (862 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان انگلیسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه دولتی سمنان، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
aramsadeghy@semnan.ac.ir
(+98)2331533460

فرم تماس